Spring naar de inhoud

Gratis levering in Frankrijk vanaf € 399 excl. BTW*

Lansa OpticWare

Juridische kennisgeving

1. Presentatie van de site.

Op grond van artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie worden gebruikers van de site geïnformeerd lansaopticware.com de identiteit van de verschillende stakeholders in het kader van de implementatie en monitoring:

Eigenaar : Lansa Diffusion - SASU 79638093900051 - 12 Avenue du Québec, 91140 Villebon-sur-Yvette
Schepper : tekly.fr
Publicatiemanager : Lansa-diffusie - https://lansaopticware.com/contact/
De publicatiebeheerder is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.
Webmaster : tekly.fr – https://tekly.fr/contact/
Gastheer : o2switch – 222 Boulevard Gustave Flaubert, 63000 Clermont-Ferrand, Frankrijk

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten.

Gebruik van de site lansaopticware.com impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, gebruikers van de site lansaopticware.com worden daarom verzocht deze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gesproken altijd toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking wegens technisch onderhoud kan echter worden beslist door Lansa Diffusion, die zich vervolgens inspant om de gebruikers vooraf de data en tijden van de interventie te communiceren.

De website lansaopticware.com wordt regelmatig bijgewerkt door Lansa Diffusion. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker die wordt uitgenodigd om ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

3. Beschrijving van de geleverde diensten.

De website lansaopticware.com heeft tot doel informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.

Lansa Diffusion streeft ernaar om op de site te bieden lansaopticware.com informatie zo nauwkeurig mogelijk. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor omissies, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, hetzij door de update, hetzij door externe partners die hem deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de site lansaopticware.com worden alleen ter informatie gegeven en kunnen worden gewijzigd. Daarnaast is de informatie op de site lansaopticware.com zijn niet uitputtend. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn geplaatst.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een up-to-date browser van de nieuwste generatie.

5. Intellectuele eigendom en vervalsingen.

Lansa Diffusion is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, in het bijzonder de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo, iconen, geluiden, software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van: Lansa Diffusion.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en wordt vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

6. Beperkingen van aansprakelijkheid.

Lansa Diffusion kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de site lansaopticware.com, en die voortvloeit uit het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, of het verschijnen van een bug of een onverenigbaarheid.

Lansa Diffusion kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals bijvoorbeeld marktverlies of kansverlies) voortvloeiend uit het gebruik van de site. lansaopticware.com.

Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor gebruikers. Lansa Diffusion behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving inhoud te verwijderen die in deze ruimte is geplaatst en die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Indien van toepassing, behoudt Lansa Diffusion zich ook het recht voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, met name in het geval van een racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschap, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie...).

7. Beheer van persoonsgegevens.

In Frankrijk worden persoonsgegevens met name beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Wetboek van Strafrecht en de Europese richtlijn van 24 Oktober 1995.

Ter gelegenheid van het gebruik van de site lansaopticware.com, kan worden verzameld: de URL van de links waarmee de gebruiker de site heeft bezocht lansaopticware.com, de toegangsprovider van de gebruiker, het IP-adres (Internet Protocol) van de gebruiker.

Lansa Diffusion verzamelt in ieder geval alleen persoonlijke informatie over de gebruiker voor de behoefte aan bepaalde diensten die door de site worden aangeboden. lansaopticware.com. De gebruiker verstrekt deze informatie met kennis van zaken, in het bijzonder wanneer hij deze zelf invoert. Het wordt vervolgens gespecificeerd aan de gebruiker van de site lansaopticware.com de verplichting om deze informatie al dan niet te verstrekken.

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot de gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker het recht op toegang, rectificatie en verzet tegen de persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben, door zijn schriftelijk en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, met opgave van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen persoonlijke informatie van de gebruiker van de site lansaopticware.com wordt niet gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de overname van Lansa Diffusion en haar rechten zou de overdracht van dergelijke informatie aan de potentiële koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting om gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site op te slaan en te wijzigen. lansaopticware.com.

De site wordt niet aangegeven bij de CNIL omdat er geen persoonlijke informatie wordt verzameld. .

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

8. Hypertekstlinks en cookies.

De website lansaopticware.com bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van Lansa Diffusion. Lansa Diffusion heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en aanvaardt daarom geen enkele verantwoordelijkheid voor dit feit.

Sitenavigatie lansaopticware.com kan de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker veroorzaken. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie vastlegt met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de latere navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld om verschillende aanwezigheidsmetingen mogelijk te maken.

Weigeren om een cookie te installeren kan het onmogelijk maken om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

In Internet Explorer: tooltab (pictogram in de vorm van een tandwiel rechtsboven) / internetopties. Klik op Privacy en kies Blokkeer alle cookies. Valideer op Ok.

In Firefox: klik bovenaan het browservenster op de Firefox-knop en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy.
Configureer de conservatieregels op: gebruik gepersonaliseerde parameters voor geschiedenis. Schakel het ten slotte uit om cookies uit te schakelen.

In Safari: Klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte "Vertrouwelijkheid" op Inhoudsinstellingen. In het gedeelte "Cookies" kunt u cookies blokkeren.

Onder Chrome: Klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte "Vertrouwelijkheid" op voorkeuren. In het tabblad "Vertrouwelijkheid" kunt u cookies blokkeren.

9. Toepasselijk recht en toewijzing van jurisdictie.

Elk geschil in verband met het gebruik van de site lansaopticware.com valt onder het Franse recht. Exclusieve jurisdictie wordt toegekend aan de bevoegde rechtbanken van Parijs.

10. De belangrijkste betrokken wetten.

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, met name gewijzigd door wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie.

11. Lexicon.

Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt via de bovengenoemde site.

Persoonlijke informatie: "informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect, de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen op wie ze van toepassing is" (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

Optimized by Optimole
20%

Profiteer van 20%-reductie bij uw eerste bestelling* door u te abonneren op de nieuwsbrief.

*Aanbod voorbehouden aan professionelen met een geldig intracommunautair BTW-nummer.

Ontvang een offerte

Vul onderstaand formulier in om ontvang een gedetailleerde offerte over onze meubelen voor opticiens.

=